Förtroendevalda i Örkelljunga kommun

Nämnder/styrelser (15 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Gemensam nämnd för upphandling inom 6K
Krisledningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och Fritidsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden
Revisionen
Revisor i Räddningstjänstförbundet-Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Revisor Söderåsens Miljöförbund
Räddningstjänstförbundet-Räddningstj Skåne Nordväst
Socialnämnden
Överförmyndarnämnd
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Valberedning